Basisschool De Linde : een zorgbrede school

 

Basisschool De Linde wil zich profileren als een zorgzame school waar kinderen en ouders zich welkom voelen. Als schoolteam willen we een goede sfeer scheppen waarin voortdurend aandacht besteed wordt aan de eigenheid van elk kind. Een visie is iets waar we naartoe willen, hoe we het graag zien, waar we ons aan vasthouden en waar we dagdagelijks mee bezig zijn. Het is dan ook een continu veranderingsproces. 

Ons GOK - en zorgbeleid vormt mede de basis om onze kinderen goed onderwijs te bieden. Om dit te kunnen verwezenlijken vertrekken we steeds vanuit het zorgcontinuüm en de zeven uitgangspunten van handelingsgericht werken (HGW). 

De kwaliteit ervan ligt binnen de structuur die we rond “zorg” hebben opgebouwd. Op het niveau van het kleuter- en lager onderwijs waakt een zorgcoördinator over de kwaliteit van de zorgaanpak. De klasleerkracht is steeds de spilfiguur van de ontwikkeling en ontplooiing van de leerling in zijn klas. Hij of zij bouwt in samenwerking met de zorgleerkracht een krachtige leeromgeving uit. Zorgbreed werken en kansrijk onderwijs is teamwerk. Daarom is er wekelijkse afstemming tussen zorgleerkrachten, zorgcoördinatoren en directie (kernteam). De leerkracht staat er niet alleen voor. We maken voldoende uren vrij om klasintern ondersteuning te bieden. We steken in iedere fase (fase 0, 1, 2 en 3) van het zorgcontinuüm in op overleg. Zo ligt de focus van de klasbespreking (intern overleg) en overgangsgesprekken eerder in fasen 0 en 1, terwijl het zorgoverleg en multidisciplinair overleg (MDO) vooral een rol spelen in de fasen 1, 2 en 3. Een goede samenwerking met het CLB is hierin belangrijk. Vandaar  ons wekelijks overleg tussen zorgleerkracht en de onthaalmedewerker van het CLB. 

 

Om de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van de leerling in kaart te brengen, is er in eerste instantie overleg nodig met de ouders. Dit overleg wordt systematisch gepland of extra op vraag georganiseerd. Tijdens deze overlegmomenten wordt er rekening gehouden met de inbreng van alle betrokkenen om zo tot concreet geformuleerde doelstellingen te komen.

Vanuit onze visie dat elk kind een rijk individu is, met talenten en groeikansen, hebben wij als school oog voor de cultuurgebonden (inhoudelijk) en persoonsgebonden ontwikkeling van elk kind. De uitdaging is om met alle partners de leerlingen kansen te bieden en deze te herkennen, benoemen, verruimen en verder te ontwikkelen. Onze specifieke aanpak in iedere zorgfase beschrijven we hieronder verder.

Samengevat: wij willen elk kind maximale kansen tot zelfontplooiing bieden

Continuüm van zorg in basisschool de Linde

FASE 0:

Brede basiszorg

In de klas bouwt de leerkracht een krachtige leeromgeving uit. De klastitularis is dan ook de spilfiguur voor het uitbouwen van een brede basiszorg. De zorgleerkracht heeft hierin een ondersteunende en coachende rol. Samen met de klasleerkracht zetten we in op binnenklasdifferentiatie waarbij de niveauverschillen binnen een klas opgevangen kunnen worden.  De ondersteuningsbehoeften van de klasleerkracht en van de leerlingen staan in deze fase centraal. 

Het nieuwe leerplan ZILL biedt kansen om die krachtige leeromgeving voor iedere leerling na te streven. Hierbij wordt gewerkt vanuit de focus (leerlingen, context, leerplan). 


De klasleerkracht, eventueel in overleg met zorgleerkracht, voorziet in deze fase acties om: de motivatie, het welbevinden, de leerwinst en/of leerefficiëntie van alle leerlingen te verhogen.Binnenklas-
differentiatie

In onze school proberen we te differentiëren op verschillende vlakken: differentiatie in instructie, tempo, organisatie, evaluatie, proces, leermateriaal en eindproduct. 

Hulpmiddelen die we binnen onze school gebruiken bij differentiatie zijn o.a.:

 • preteaching
 • pretoetsen
 • hoekenwerk
 • contractwerk
 • driesporenbeleid
 • aangepaste toetsen (hoeveelheid, niveau, prikkels)
 • co-teaching met zorgleerkracht

Socio-

emotioneel

Om ook op vlak van welbevinden aan de noden van onze kinderen tegemoet te komen voorzien we o.a. volgende acties:

 • lessen KiVa in de lagere school
 • klasdoorbrekende activiteiten
 • screening welbevinden 
 • afname sociogram 
 • kindgesprekken
 • acties op klasniveau samen met zorgleerkracht 
 • speelplaatsafspraken
 • ...

FASE 1: verhoogde zorg

In deze fase voorzien we extra ondersteuning voor onze leerlingen voor wie de brede basiszorg onvoldoende blijkt te zijn. 

Hiervoor maken we gebruik van de M-cirkel om de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van leerlingen in kaart te brengen. (hulpzinnen van Pameijer).

Na overleg proberen we de juiste maatregelen te kiezen, deze te evalueren en bij te sturen indien nodig. 

De zorgleerkracht werkt hier zowel op coachend niveau voor de klasleerkracht als op ondersteunend niveau voor de leerlingen. 

De afspraken worden geregistreerd in een handelingsplan. Als school kiezen we ervoor om in deze fase reeds deze leerlingen te bespreken op een MDO met de onthaalmedewerker van CLB die wekelijks aanwezig is op onze school. 

FASE 2: Uitbreiding van zorg met HGD-traject

Voor een aantal leerlingen volstaat de verhoogde zorg (fase 1) niet. De redelijke aanpassingen van fase 0 en 1 blijven gewoon gelden. Een medewerker van het begeleidingsteam van het CLB zal het HGD-traject met de betrokken partijen doorlopen. In deze fase is er een nauwere samenwerking met externe partners. (logo, kiné, kinderpsychiater, ondersteuningsnetwerk, ....) Een aantal kinderen hebben een specifieke onderwijsbehoefte waarbij zowel de leerling als leerkracht extra ondersteuning nodig hebben. Hiervoor kunnen we beroep doen op  ondersteuners van buitengewoon onderwijs (ondersteuningsnetwerk), indien er voor deze leerling door het CLB een gemotiveerd verslag werd toegekend. 

FASE 3: 

IAC

We spreken over fase 3 als een leerling over een verslag beschikt dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs. Met dit verslag kan het kind binnen het gewoon onderwijs verder aan de slag met een individueel aangepast curriculum (IAC) of de overstap maken naar het buitengewoon onderwijs. Ook deze leerlingen hebben recht op ondersteuning. Een individueel aangepast curriculum wil zeggen dat doelen op maat van de leerling worden opgesteld. Met deze doelen komt men los van het gemeenschappelijk curriculum. Deze doelen worden door de klassenraad gekozen in afstemming met ouders en waar mogelijk met de leerling en het CLB of andere externe ondersteuners. Het CLB stelt dit verslag op in samenspraak met ouders en de school na het doorlopen van een grondig HGD-traject. Het behalen van een getuigschrift op het einde van de basisschool is hier eerder een uit

 

 

Instrumenten/ Bronnen


https://www.katholiekonderwijs.vlaanderen/krachtige-leeromgevingen-met-zill


https://begeleiding-limburg.katholiekonderwijs.vlaanderen/content/ondersteuningsnetwerk


http://www.prodiagnostiek.be/


https://www.kivaschool.be/